Egzamin gimnazjalny z matematyki 2002 - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2002 online

Uwaga: Poniżej zobaczysz egzamin gimnazjalny z matematyki 2002. Zadania zostały wybrane z zadań matematyczno – przyrodniczych.

Przypominam, że w 2002 roku zadania matematyczne były wymieszane z zadaniami z innych przedmiotów ścisłych.

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2002

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań.

Egzamin gimnazjalny 2002

Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, rozwiąż zadania 1 – 3.

Zadanie 1. (0–1)

Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

A. 250    B. 320    C. 350    D.370

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem, niż informatyką?

A. 70    B. 110    C. 120    D. 130

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1)

Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?

A. 5%   B. 20%   C. 50%   D. 70%

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0–1)

Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?

A. 145   B. 160   C. 190   D. 205

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0–1)

Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeżeli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?

A. 4 zł   B. 10 zł   C. 12 zł   D. 13 zł

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0–1)

Zamieszczona obok figura ma:

Figura 		symetryczna

A. dokładnie 4 osie symetrii i ma œśrodek symetrii
B. co najmniej 4 osie symetrii i nie ma œśrodka symetrii
C. dokładnie 2 osie symetrii i nie ma œśrodka symetrii
D. dokładnie 2 osie symetrii i ma œśrodek symetrii

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0–1)

Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni SUPER, a Bartek w wypożyczalni EKSTRA.

Egzamin gimnazjalny

Koszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:

A. 4 godziny   B. 6 godzin   C. 8 godzin   D. 10 godzin

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 16. (0–1)

Rysunek przedstawia ślad na śniegu, który pozostawił jadący na nartach Adam.

Egzamin_gimnazjalny

Długoœść trasy przebytej przez Adama równa jest:

A. 350Π m   B. 700Π m   C. 1400Π m   D. 2100Π m

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21. (0–1)

Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada trzem bitom?

A. 2   B. 4   C. 6   D. 8

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 23. (0–1)

Dorota stworzyła bazę danych o krajach azjatyckich. Zamieściła w niej następujące informacje na temat Mongolii:

Egzamin_gimnazjalny

W stolicy Mongolii mieszka:
A. prawie co drugi mieszkaniec Mongolii
B. prawie co czwarty mieszkaniec Mongolii
C. prawie co dziesiąty mieszkaniec Mongolii
D. prawie co trzysta czterdziesty mieszkaniec Mongolii

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 24. (0–1)

Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400 zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując równanie:

A. 8x + 6(x + 300) = 9400
B. 8x + 6(x – 300) = 9400
C. 8(x-300) + 6x = 9400
D. 8(x + 300) + 6(x-300) = 9400

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 26. (0–3)

Akwarium, w którym Marek hoduje rybki, ma wymiary 5dm, 8dm, 6dm. Marek wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 8dm2 na minutę.

Egzamin_gimnazjalny

Do jakiej wysokości woda w akwarium będzie sięgać po 10 minutach. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 29. (0–3)

Marcin przebywa autobusem 3/4 drogi do jeziora, a pozostałą część piechotą. Oblicz odległość między domem Marcina, a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż trasa, którą przebywa autobusem. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 32. (0–2)

Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1:10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długości odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4cm i 2cm, oraz AC⊥BD i S – środek BD. Zapisz obliczenia.

egzamin_gimnazjalny
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 33. (0–3)

Na zabawę karnawałową Beata wykonała kartonowe czapeczki w kształcie brył narysowanych poniżej:

Egzamin_gimnazjalny

Ile papieru zużyła na każdą z czapeczek? Na którą czapeczkę zużyła więcej papieru? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl