Krzyżówki matematyczne do rozwiązania - MatFiz24.pl

Krzyżówki matematyczne

Przekonaj się, że krzyżówki matematyczne to przyjemny relaks i nadal powszechna forma rozrywki. Rozpocznij prawdziwą gimnastykę mózgu w oparciu o tematyką przedmiotów ścisłych i spalaj zbędne kalorie, gdzie tylko chcesz. Rozwiązana krzyżówka to nie tylko satysfakcja, ale także korzyść intelektualna.

Jesteś zdolnym uczniem z matematyki i chcesz zostać olimpijczykiem? Musisz wiedzieć, że krzyżówki wchodzą w skład zadań matematycznych konkursów kuratoryjnych.

Jesteś już dorosłym człowiekiem i chcesz sprawdzić swoją wiedzę z pojęć matematycznych? Zapraszam do kompendium wiedzy.

Krzyżówki z matematycznych konkursów kuratoryjnych – Etapy szkolne

Krzyżówka matematyczna. (0-19)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło w zacieniowanych okienkach to przydomek włoskiego matematyka Leonarda z Pizy oraz tytuł książki, w której wprowadził on do matematyki europejskiej cyfry arabskie i pojęcie zera. Hasło nie jest oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi.

1. Każdemu argumentowi przyporządkowuje dokładnie jedną wartość.

2. Figura płaska mająca pięć boków.

3. Wyrażenie \({a^3}\) pozwala obliczyć jej wartość dla sześcianu o krawędzi długości a.

4. Kąt, którego ramiona zawierają promienie okręgu, to kąt…

5. Liczba naturalna, która ma więcej niż dwa dzielniki, to liczba…

6. Jeden z boków równoległych w trapezie.

7. Liczba w ułamku, która może być zerem.

8. Prostopadłościan mający wszystkie krawędzie równej długości.

9. Milion milionów.

10. Kąty o wspólnym ramieniu, których pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, to kąty…

11. Jedna milionowa kilometra.

12. W trójkątach przystających odpowiednie mają równe długości.

13. Najmniejsza dwucyfrowa liczba pierwsza (słownie).

14. Jego prawdopodobieństwo dla wyrzucenia reszki w rzucie monetą symetryczną wynosi \(\frac{1}{2}\).

15. Jedna z 8 w ostrosłupie czworokątnym.

16. Wielokąt foremny o trzech bokach.

17. Wielokąt, który jest jednocześnie rombem i prostokątem.

18. Najdłuższa cięciwa okręgu.

19. System liczbowy o podstawie 10, to system…

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-20)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło, którym jest imię i nazwisko znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz nazwa urządzenia, którego działanie pomógł rozszyfrować, odczytasz w zacieniowanych okienkach. Nie jest ono oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi. Zadanie z konkursów kuratoryjnych

 1. 106 milimetrów.
 2. Liczba n w potędze an.
 3. Czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości.
 4. Milion milionów.
 5. Kąt o mierze większej niż 90° i mniejszej niż 180°.
 6. Równość dwóch wyrażeń algebraicznych.
 7. Punkt wspólny dwóch ramion kąta.
 8. Przekształcenie geometryczne: … osiowa, … środkowa.
 9. Argument funkcji, dla którego przyjmuje ona wartość zero.
 10. Odcinek łączący środek koła z punktem okręgu.
 11. Dzielnik w ułamku.
 12. Liczba oznaczająca położenie punktu na osi liczbowej.
 13. Odcinek łączący dwa niekolejne wierzchołki wielokąta wypukłego.
 14. Dziesiąta część procenta.
 15. Liczba, od której odejmujemy.
 16. Każda z liczb w mnożeniu.
 17. Prosta, która ma dwa punkty wspólne z okręgiem.
 18. Zbiór punktów płaszczyzny.
 19. Bok trapezu niebędący podstawą.
 20. Czworokąt, który ma dwie przekątne wzajemnie prostopadłe, tej samej długości.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-20)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło, którym jest imię greckiego matematyka, odczytasz w zacieniowanych okienkach. Nie jest ono oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi.

1. Prosta przecinająca okrąg w dwóch punktach.

2. Zasłynął z twierdzenia o trójkącie prostokątnym.

3. Wartość środkowa danych ułożonych niemalejąco.

4. Słownie: XL + LX.

5. Kąt, którego miara jest dwa razy większa niż miara kąta wpisanego opartego na tym samym łuku to kąt …

6. Najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym.

7. Kwadrat ma … osie symetrii.

8. Powierzchnia kuli.

9. Wartość wyrażenia \({{\left( a+b\sqrt{3} \right)}^{0}}\) słownie.

10. 100 arów.

11. Liczba, której dzielnikami są tylko jeden i ona sama.

12. Suma n liczb podzielona przez n.

13. Odcinek łączący dwa niekolejne wierzchołki wielokąta.

14. Geometryczna interpretacja zbioru liczb rzeczywistych.

15. Dziesięć razy więcej niż promil z danej wartości.

16. Graficzne przedstawienie funkcji w układzie współrzędnych.

17 Czworokąt, którego przekątne dzielą się na połowy pod kątem prostym.

18 Punkt przecięcia tych prostych wyznacza środek okręgu opisanego na trójkącie.

19 W potędze \({{a}^{n}}\) jest nim n.

20 Prosta mająca dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0 – 19 p.)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło krzyżówki nie jest oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi. Odczytasz je w zacieniowanych okienkach.

1. Dodawane do siebie liczby.

2. Można go wykreślić za pomocą cyrkla.

3. Jeden wspólny dla dwóch prostych przecinających się.

4. Prosta, która ma z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny.

5. Półprosta, która dzieli kąt na połowy.

6. Wynik dzielenia liczb.

7. Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

8. Liczba naturalna, większa od jedności, podzielna przez 1 i samą siebie.

9. Najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym.

10. Liczba, od której odejmujemy.

11. Odcinek łączący środek okręgu z punktem na okręgu.

12. Odcinek łączący dwa punkty na okręgu.

13. Prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

14. Trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równej długości.

15. Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.

16. Prosta prostopadła do odcinka i dzieląca go na połowy.

17. Proste na płaszczyźnie, które nie mają punktów wspólnych.

18. Kąt o mierze 360°.

19. 10 000 m² to … .

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Krzyżówki z matematycznych konkursów kuratoryjnych – Etapy rejonowe

Krzyżówka matematyczna. (0-18)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca liczby opisane w pytaniach. Zaznaczone pola rozwiązanej krzyżówki zawierają kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby \(\sqrt 2 \)

a. Liczba \(1\frac{1}{8}\) w postaci dziesiętnej.

b. Liczba nienależąca do dziedziny funkcji \(f(x) = \frac{1}{{\sqrt[3]{x} – 4}}\)

c. Wykładnik n w wyrażeniu \({9^n} = \frac{{{3^{30}}}}{{{3^5} \cdot {3^5}}}\)

d. Pole powierzchni bocznej walca powstałego przez obrót prostokąta o bokach \(\frac{{10}}{\pi }\;i\;20\) wokół jednego z tych boków.

e. Wartość wyrażenia: 14 – 5 : 9 × 27 + 3 ..

f. Długość przekątnej kwadratu o boku \(5\sqrt 2 \)

g. Liczba, której 45% wynosi 135.

h. Czwarta potęga odwrotności liczby \(\frac{1}{4}\)

i. Miejsce zerowe funkcji \(y = – \frac{1}{7}x + 8\)

j. Kwadrat najmniejszej dwucyfrowej liczby pierwszej

k. Iloczyn dodatnich pierwiastków równania: \(\left( {{x^3} – 27} \right)\left( {{x^2} – 4} \right)\left( {x – 5} \right) = 0\)

l. Liczba gramów tłuszczu w 1000 g mleka z zawartością 7,5% tłuszczu.

m. Wartość wyrażenia \(\frac{{\sqrt {330} \cdot \sqrt {30} }}{{\sqrt {11} }}\)

n. Najmniejszy wspólny mianownik ułamków: \(\frac{1}{8},\frac{1}{{10}},\frac{1}{{12}}.\)

o. Najmniejsza ujemna liczba dwucyfrowa.

p. Największy wspólny dzielnik liczb: 30, 105, 210.

q. Wartość ilorazu: \(\frac{{1\left[ {km} \right]}}{{1\left[ m \right]}} = \)

r. Liczba podzielna przez 18 spośród liczb: 1234, 3456, 5679.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-17)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca liczby opisane w pytaniach. Zaznaczone pola rozwiązanej krzyżówki zawierają kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Eulera (zwaną również liczbą Nepera), którą oznaczamy krótko literą e.

a. Sześcian najmniejszej liczby pierwszej nieparzystej.

b. Rozwiązanie równania \(\frac{{\sqrt 2 }}{x} = \frac{{\sqrt 6 }}{{\sqrt 3 }}\)

c. Rozwiązanie równania \(3 + 40:x \cdot 2 = 13\)

d. Liczba, której 35% wynosi 700.

e. Liczba, która nie należy do dziedziny funkcji \(f\left( x \right) = \frac{1}{{512 – {x^3}}}\)

f. Mianownik liczby odwrotnej do 1,11.

g. Liczba zer w zapisie dziesiętnym liczby sto milionów.

h. Liczb niepodzielna przez 36 spośród liczb: \[162436, 162432, 366336.\]

i. Sześcian parzystej liczby pierwszej.

j. Mediana zbioru liczb: \[16, 4, 11, 18, 9, 8, 13, 19, 16, 10, 16, 9, 20, 14, 15.\]

k. Miejsce zerowe funkcji \(y = \frac{1}{5}x – 3.\)

l. Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby czterocyfrowej

m. Najmniejsza trzycyfrowa liczba pierwsza

n. Pole powierzchni kuli, która powstała przez obrót koła o polu \(100\,{j^2}\) wokół średnicy.

o. Objętość graniastosłupa o takiej samej podstawie i wysokości, jaką ma ostrosłup o objętości \(117\,{j^3}\)

p. Wartość współczynnika b funkcji liniowej y = 4x – b , dla której liczba 31 jest miejscem zerowym.

q. Wartość \(\frac{{\sqrt[3]{{108}}}}{{\sqrt[3]{4}}}\)

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-20)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca liczby opisane w pytaniach. Jeżeli liczba zawiera inne znaki niż cyfry, to zostały one dopisane, a Twoim zadaniem jest wpisanie jedynie cyfr. Zaznaczone pola rozwiązanej krzyżówki zawierają kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby \(\Phi \), tzw. „złotej liczby”.

a) Skala podobieństwa, w której kwadrat o polu 36 j² jest podobny do kwadratu o polu 49j².

b) Największa ujemna liczba trzycyfrowa.

c) Liczba odwrotna do 0,125.

d) Największy wspólny dzielnik liczb 630 i 420.

e) Mianownik najmniejszej z wymienionych liczb: \(-\frac{1}{9};-\frac{1}{7};-\frac{1}{5};-\frac{1}{3}.\)

f) Liczba \(\pi \) z dokładnością do 0,01.

g) Liczba zer w zapisie liczby jeden miliard.

h) Spośród liczb 512125, 858585, 321321 podzielna przez 15 jest liczba…

i) Sześcian parzystej liczby pierwszej.

j) Największa dwucyfrowa liczba pierwsza.

k) Wartość liczby: \({{2}^{\left( 3-2+1 \right)}}\)

l) Liczba naturalna, której nie można wstawić za x w wyrażeniu: \(\frac{1}{81-{{x}^{2}}}\)

m) Dzielnik w ilorazie: \(\frac{4321}{8765}\)

n) Wartość wyrażenia: \(\frac{\sqrt{243}}{\sqrt{3}}\)

o) Objętość ostrosłupa o takiej samej podstawie i wysokości, jaką ma graniastosłup o objętości 735 j³.

p) Wartość współczynnika b funkcji liniowej y = 2x – b , dla której liczba 242 jest miejscem zerowym tej funkcji.

q) Pole powierzchni kuli, której pole przekroju zawierającego środek tej kuli wynosi 120 j².

r) Wartość współczynnika przy x funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji \(y=\frac{4}{5}x+1.\)

s) Wykładnik n w wyrażeniu \({{8}^{4}}={{2}^{n}}\)

t) Przybliżenie liczby 99555 z dokładnością do tysięcy.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0 – 20 p.)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w odpowiednie miejsca liczby opisane w punktach a – t. Jeżeli liczba nie jest całkowita, to pomiń w zapisie przecinek oddzielający całości (wpisz tylko ciąg cyfr). Zaznaczone pola rozwiązanej krzyżówki zawierają kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby \(\pi \).

a) Średnia arytmetyczna liczb: 1213 i 1215.

b) Wartość pierwiastka kwadratowego z 2 z dokładnością do 0,01.

c) Okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka \(\frac{1}{9} \).

d) Liczba odwrotna do liczby 0,008.

e) Największa naturalna liczba czterocyfrowa.

f) Najmniejszy wspólny mianownik w dodawaniu: \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}.\)

g) Wartość x, dla której iloczyn \(135\cdot \left( 136-x \right)\cdot 137\) jest równy 0.

h) Rozwiązanie równania: 2x + 1 = 10005.

i) Przybliżenie liczby 1083,247 z dokładnością do 0,01.

j) Odjemnik w różnicy: 14785 – 12587.

k) Liczba przeciwna do liczby (–10832).

l) Wykładnik n w wyrażeniu: \({{\left( {{7}^{135}} \right)}^{2}}={{\left( {{7}^{3}} \right)}^{n}}.\)

m) Najmniejsza wielokrotność liczb 11 i 17.

n) Liczba, której nie można podstawić za x w wyrażeniu \(\frac{1}{x-2395}.\)

o) Najmniejsza liczba pierwsza, nieparzysta.

p) Dziesiąta potęga liczby 2.

q) Spośród liczb: 14373, 15373, 16373 podzielna przez 3 jest liczba … .

r) Wartość wykładnika n w wyrażeniu: \({{2}^{150}}\cdot {{2}^{150}}:{{2}^{15}}={{2}^{n}}.\)

s) Wykładnik potęgi, do której należy podnieść liczbę 5, aby otrzymać 625.

t) Spośród liczb: 74374, 74375, 74376 podzielna przez 9 jest liczba … .

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Krzyżówki konkursów kuratoryjnych – Etapy wojewódzkie

Krzyżówka matematyczna. (0-16)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło w zacieniowanych okienkach zawiera tytuł najsłynniejszego w historii podręcznika geometrii oraz imię jego autora. Hasło nie jest oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi.

1. Powstaje w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych.

2. Trapez, którego ramiona są równoległe.

3. Liczba \(3\frac{1}{2}\) w zestawie danych: 4, 4, 3, 7, 1, 2, 2, 2, 6, 6 uporządkowanych niemalejąco.

4. Element dziedziny funkcji.

5. Proste, których punkt wspólny jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie.

6. Figura geometryczna, która jest częścią wspólną kwadratu i prostej przechodzącej przez przeciwlegle wierzchołki tego kwadratu.

7. Odcinek łączący wierzchołek stożka z punktem na obwodzie jego podstawy.

8. Przedstawienie funkcji liczbowej w układzie współrzędnych.

9. Liczba na osiach wyznaczająca początek układu współrzędnych.

10. Na przykład środek okręgu, koniec odcinka, wierzchołek wielokąta.

11. Wszystkie liczby naturalne wraz z zerem i liczby do nich przeciwne.

12. Wynik działania podany z określoną dokładnością.

13. Odcinek łączący dwa punkty okręgu.

14. Jedna z metod rozwiązywania układu równań.

15. Trójkąt równoramienny może ich mieć jedną lub trzy.

16. Działanie odwrotne do potęgowania.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-21)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło – imiona i nazwisko jednego z pierwszych polskich matematyków żyjącego w latach 1631–1700, zajmującego się także mechaniką, filozofią i fizyką – odczytasz w zacieniowanych okienkach. Nie jest ono oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi.

1. Podobieństwo figur w skali 1:1.

2. Figura, którą jest bok wielokąta albo krawędź graniastosłupa.

3. Wyrażenie typu: 2 : 7 albo \(\frac{a}{b}\)

4. Wyrażenie typu: 5x, y², 3ab.

5. Wartość środkowa zbioru nieparzystej liczby wyników uporządkowanych niemalejąco.

6. Wynosi 0,5 dla wyrzucenia orła lub reszki w jednokrotnym rzucie symetryczną monetą.

7. Działanie, za pomocą którego można sprawdzić wynik odejmowania.

8. Każda z prostych wyznaczających środek okręgu opisanego na trójkącie.

9. Bryła powstająca w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków.

10. Część wspólna dwóch nierównoległych prostych na płaszczyźnie.

11. Najdłuższa cięciwa okręgu.

12. Część koła ograniczona dwoma promieniami i łukiem okręgu.

13. Czynność prowadząca do zapisania w najprostszej postaci wyrażenia: 2a + 3b – a – 4b.

14. Równość dwóch stosunków.

15. Ostrosłup, którego podstawa jest trójkątem.

16. Punkt wspólny ramion kąta.

17. Figura powstała przez obrót koła wokół średnicy.

18. Jedna z podstawowych jednostek miary kąta płaskiego.

19. Półprosta dzieląca kąt na dwa kąty przystające.

20. Liczba przez którą dzielimy.

21. Wynik mnożenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0-20)

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło – nazwę wielościanu przedstawionego na rysunku u dołu strony – odczytasz w zacieniowanych okienkach. Nie jest ono oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi.

1. Najdłuższa cięciwa.

2. Krawędź graniastosłupa łączy dwa z nich.

3. Sześcian, to szczególny przypadek tej bryły.

4. Np. osiowa, środkowa.

5. Całkowita – parzysta, albo nieparzysta.

6. Dział matematyki zajmujący się własnościami figur płaskich.

7. Powstaje w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z boków.

8. Dzieli kąt na połowy.

9. Aby go wykazać dla trójkątów prostokątnych, wystarcza równość pary kątów ostrych.

10. Jest wspólny podczas dodawania ułamków.

11. Część prostej zawierająca dwa punkty i wszystkie punkty między nimi.

12. Może pozostać w wyniku dzielenia liczb całkowitych.

13. Zawiera co najmniej jedną niewiadomą.

14. Jedna setna część kilometra kwadratowego.

15. Kąty o równych miarach, wyznaczone przez dwie proste przecinające się.

16 Uzasadnia prawdziwość twierdzenia.

17. Czworokąt posiadający co najmniej jedną parę boków równoległych.

18. Dla zdarzenia pewnego wynosi 1.

19. Element dziedziny funkcji.

20. Dla liczb 5, 6, 10 wynosi 7 (dwa słowa).

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Krzyżówka matematyczna. (0 – 15 p.)

Rozwiąż krzyżówkę. Zaznaczone pola rozwiązanej krzyżówki zawierają nazwę trzynastokąta foremnego. Kompletne hasło krzyżówki jest oceniane dodatkowo 1 punktem.

a) Kwadrat ma …. osie symetrii.

b) Inna nazwa ostrosłupa trójkątnego.

c) Może być naturalna, całkowita i nie tylko.

d) Bryła, której podstawą jest wielokąt, a ściany boczne są trójkątami o jednym wspólnym wierzchołku.

e) Każda z dwóch części, na jakie dzielą okrąg dwa różne punkty należące do tego okręgu.

f) Bryła obrotowa powstała na skutek obrotu prostokąta wokół jednego boku.

g) Największa liczba jednocyfrowa.

h) Wartość środkowa dla nieparzystej liczby danych uporządkowanych od najmniejszej do największej.

i) Bryła powstała przez obrót trójkąta równoramiennego wokół jego osi symetrii.

j) Przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi jednego zbioru odpowiada dokładnie jeden element drugiego zbioru.

k) Czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych.

l) Zbiór punktów równoodległych od jednego ustalonego punktu.

m) Odcinek prostopadły do prostej zawierającej jeden z boków trójkąta, którego jeden koniec należy do tej prostej, a drugi jest przeciwległym wierzchołkiem trójkąta.

n) Odcinek łączący punkty okręgu i zawierający środek okręgu.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl