Figury geometryczne -

Figury geometryczne

Zadania, które ćwiczą własności i wzory związane z figurami geometrycznymi przed egzaminem ósmoklasisty.

Geometria – zadania na egzamin ósmoklasisty

Zadanie 18. (0-1)

Prostokątna ramka ma szerokość 2 cm oraz |KL| =15 cm, |NK| = 9 cm (patrz rysunek).

podobieństwo i obwód prostokątów zadanie 18 egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Prostokąty ABCD i KLMN są podobne. PRAWDA/FAŁSZ

Obwód prostokąta ABCD jest o 8 cm mniejszy od obwodu prostokąta KLMN. PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0-1)

Punkty A i B są środkami boków kwadratu o polu 36a2.

zadanie 15 pole wybranej części kwadratu egzamin gimnazjalny 2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Suma pól zacieniowanych części kwadratu jest równa:

A. 2,25a2
B. 4,5a2
C. 9a2
D. 18a2
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Informacje do zadań 11 i 12

W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.

rysunek do zadań 11 i 12 egzamin gimnazjalny 2019

Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.

3 sposoby ułożenia stolików egzamin gimnazjalny
Zadanie 11. (0-1)

W ośrodku jest 36 stolików. Postanowiono je ustawić w jeden z trzech sposobów pokazanych na powyższych rysunkach.

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się tyle samo miejsc siedzących, ile powstaje po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II.
B. Najmniejszą liczbę miejsc siedzących uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób III.
C. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się 108 miejsc siedzących.
D. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II uzyska się 96 miejsc siedzących.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąty trapezu przedstawionego na rysunku 1 mają miary: 60°, 60°, 120°, 120°. PRAWDA/FAŁSZ

Krótsza podstawa tego trapezu jest 2 razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 17. (0–1)

Dwa boki pewnego trójkąta mają długości 12 cm i 15 cm.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód tego trójkąta może być równy 28 cm. PRAWDA/FAŁSZ
Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość 3 cm. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 15. (0–1)

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.

Pole figury - Egzamin gimnazjalny 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole tego wielokąta jest równe

A. 18cm2
B. 21cm2
C. 29cm2
D. 32cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0–1)

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.

Obwód figury - Egzamin gimnazjalny 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest równy obwodowi kwadratu o boku 6. PRAWDA/FAŁSZ
Obwód figury II jest większy od obwodu figury I. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–1)

Prostokąt o wymiarach \(3\sqrt{3}\)cm i \(5\sqrt{3}\)cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe:

A. 1 cm2
B. \(\sqrt{3}c{{m}^{2}}\)
C. \(\sqrt{45}c{{m}^{2}}\)
D. 3 cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0–1)

Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ABC (rysunek II).

Kwadrat i jego własności

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny. PRAWDA/FAŁSZ
B. Pole trójkąta ABC jest połową pola kwadratu. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0–1)

Dwie przecinające się proste utworzyły cztery kąty. Suma miar trzech z tych kątów jest równa 225°.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Suma miar kątów ostrych wyznaczonych przez te proste jest równa 90°. PRAWDA/FAŁSZ
B. Jeden z dwóch kątów przyległych jest trzy razy większy od drugiego kąta. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0–1)

Każdy bok kwadratu ABCD podzielono na 3 równe części i połączono kolejno punkty podziału, w wyniku czego otrzymano ośmiokąt (rysunek).

Własności ośmiokąta.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Ośmiokąt jest foremny.
B. Wszystkie boki ośmiokąta mają taką samą długość.
C. Każdy kąt wewnętrzny ośmiokąta ma miarę 135°.
D. Obwód ośmiokąta jest większy od obwodu kwadratu ABCD.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–1)

Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 2 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O.

Bardzo fajne zadanie matematyczne: Twierdzenie Pitagorasa.

Następnie od wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kąta odcinek OA o długości równej przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu – odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka AB jest równa

A. \(\sqrt{7}\)
B. \(\sqrt{2}+\sqrt{5}\)
C. \(\sqrt{5}\)
D. \(\sqrt{2}+\sqrt{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Wskazówka: Jest to bardzo ciekawe zadanie wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa

Zadanie 17. (0–1)

Punkty E i F są środkami boków BC i CD kwadratu ABCD (rysunek).

Pola figur. Egzamin gimnazjalny 2016 z matematyki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

A. Pole trójkąta FEC stanowi \(\frac{1}{8}\) pola kwadratu ABCD: PRAWDA/FAŁSZ
B. Pole czworokąta DBEF stanowi \(\frac{3}{8}\) pola kwadratu ABCD: PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0–1)

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0, 0), a jeden z jego boków leży na osi x (rysunek).

Egzamin gimnazjalny 2016 z matematyki. Własności figur.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Współrzędne wierzchołka K tego sześciokąta są równe

A. \(\left( 3,\sqrt{3} \right)\)
B. \(\left( \sqrt{3},3 \right)\)
C. \(\left( \sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2} \right)\)
D. \(\left( 3,\frac{\sqrt{3}}{2} \right)\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0–1)

Do sześciokąta przedstawionego na rysunku w zadaniu 12. dorysowujemy kolejne takie same sześciokąty. Umieszczamy je tak, jak na rysunku, aby każdy następny sześciokąt miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jeden bok każdego sześciokąta leżał na osi x. Poniżej przedstawiono dorysowane, zgodnie z tą regułą, sześciokąty, które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi.

Wyrażenia algebraiczne na egzaminie gimnazjalnym z matematyki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

A. Pierwsza współrzędna wierzchołka L w drugim sześciokącie jest równa 6: PRAWDA/FAŁSZ
B. Pierwsza współrzędna wierzchołka M w n-tym sześciokącie jest równa 4n-2: PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0–1)

Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym 2 cm. Przekątna AD dzieli go na dwa przystające trapezy równoramienne.

Sześciokąt foremny w zadaniu egzaminacyjnym Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0–1)

Ania wycięła z kartki papieru dwa jednakowe trójkąty prostokątne o bokach długości 12 cm, 16 cm i 20 cm. Pierwszy z nich zagięła wzdłuż symetralnej krótszej przyprostokątnej, a drugi – wzdłuż symetralnej dłuższej przyprostokątnej. W ten sposób otrzymała czworokąty pokazane na rysunkach.

Własności trójkątów Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0–1).

Jeżeli a, b i c są długościami boków trójkąta oraz c jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:

Warunki matematyczne na powstanie trójkąta Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14.

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest środkiem boku CD.

Pole równoległoboku

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole figury równoległobok Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 25. (0-1)

Pole zamalowanego trójkąta jest równe

Oblicz pole tójkąta

A. 108 cm2   B. 72 cm2   C. 54 cm2   D. 36 cm2

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-2)

Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o boku długości 125 m. Ile hektarów powierzchni ma ten obszar? Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 ha.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0–2)

Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1:10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długości odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4cm i 2cm, oraz AC⊥BD i S – środek BD. Zapisz obliczenia.

egzamin_gimnazjalny Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl