Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 - Zadania online - Matfiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 CKE

Zadania z egzaminu ósmoklasisty 2022 matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2022 matematyka – zadania testowe

Zadanie 1. (0-1)

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

zadanie 1 ankieta egzamin 8 klasisty 2022

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

zadanie 1 analiza ankiety egzamin 8 klasisty 2022

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. P/F
Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. P/F

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia jest równa\(\frac{{{4}^{2}}}{5}-{{3}^{2}}\)

A. \(-\frac{29}{5}\)
B. \(-\frac{22}{5}\)
C. \(\frac{7}{5}\)
D. \(\frac{61}{5}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma wybranych liczb jest równa

A. 714
B. 705
C. 606
D. 327
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Liczba k jest sumą liczb 323 i 160.

Czy liczba k jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

zad 4 podzielność liczby k egzamin 8 klasisty 2022
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

Dane są trzy liczby:

\(x=\frac{{{10}^{30}}\cdot {{10}^{70}}}{10}\quad \quad y={{\left( {{10}^{3}} \right)}^{15}}\cdot {{10}^{60}}\quad \quad z={{10}^{50}}\cdot \frac{{{10}^{80}}}{{{10}^{20}}}\)

Która z tych liczb jest mniejsza od liczby \({{10}^{100}}\)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko x.
B. Tylko y.
C. Tylko z.
D. Każda z liczb x, y, z.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L.
Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie A/B bluzek w rozmiarze L.

A. 160
B. 150

Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie C/D bluzek w rozmiarze S.

C. trzech
D. pięciu
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1)

Dane jest wyrażenie \(\frac{{{n}^{4}}-3}{6}\) oraz liczby: − 3, − 1, 0, 1, 3.

Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. -3
B. -1
C. 0
D. 1
E. 3
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \(\sqrt{60}\) jest

A. większa od 3 i mniejsza od 4
B. większa od 4 i mniejsza od 5.
C. większa od 7 i mniejsza od 8.
D. większa od 8 i mniejsza od 9.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P, R i S oraz podano współrzędne punktów P i R. Odcinek PS jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).

zad 9 współrzędna punktu s egzamin 8 klasisty 2022

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Współrzędna punktu S jest równa

A. 10
B. 11
C. 13
D. 15
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 10. (0-1)

Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Lidki ma 2,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Igora.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Plik z prezentacją Lidki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o

A. 12 MB
B. 19,5 MB
C. 25 MB
D. 32,5 MB
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 11. (0-1)

Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył \(\frac{1}{3}\) masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli przez x oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie

zad 11 równanie egzamin 8 klasisty 2022
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (0-1)

Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe.

Ile Ania zapłaciła za bilety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 7
B. 14
C. 19
D. 20
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 13. (0-1)

Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę \(35{}^\circ \). Punkt D leży na boku BC tego trójkąta. Odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BD. Kąt ADC ma miarę \(130{}^\circ \) (zobacz rysunek poniżej).

zad 13 miara kąta CAB egzamin 8 klasisty 2022

Kąt CAB ma miarę

A. \(95{}^\circ \)
B. \(75{}^\circ \)
C. \(90{}^\circ \)
D. \(80{}^\circ \)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 14. (0-1)

W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe \(\frac{1}{4}\).

Ile kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10
B. 16
C. 18
D. 24
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0-1)

Na rysunku przedstawiono trapez KLMN zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm.

zad 15 pole i obwód trapezu egzamin 8 klasisty-2022

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole trapezu KLMN jest równe 18cm2. P/F
Obwód trapezu KLMN jest równy 18 cm. P/F

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin ósmoklasisty 2022 matematyka – zadania otwarte

Zadanie 16. (0-2)

Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku.

Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 17. (0-2)

Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7: 50 do godziny 8: 05.

Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w \(\frac{km}{h}\). Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 18. (0-3)

Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm (zobacz rysunek poniżej).

zad 18 długość przekątnej rombu egzamin 8 klasisty 2022

Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0-3)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.

zad 19 objętość graniastosłupa egzamin 8 klasisty 2022

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl