Przejście na dziennik elektroniczny

Przejście na dziennik elektroniczny

dziennik elektroniczny

Jak wygląda procedura przejścia z dziennika papierowego na elektroniczny? W szkole od 2 lat prowadzone są dwa dzienniki. Kiedy należy zgłosić do organu prowadzącego chęć przejścia na dziennik tylko elektroniczny? Kiedy najpóźniej powinni być poinformowani rodzice? Czy przed zgodą organu prowadzącego muszą być zamieszczone w statucie szkoły odpowiednie zapisy dotyczące dziennika elektronicznego? Czy organ prowadzący może odmówić przejścia szkoły na dziennik elektroniczny.

Odpowiedź:

Przyjmuję, że pytanie dotyczy szkoły przekształconej.

Według mnie całą procedurę przejścia na dziennik elektroniczny, łącznie z wdrożeniem oprogramowania, należy zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Ważna jest tu zgoda organu prowadzącego, który finansuje zakup oprogramowania, bez zgody organu nie będzie możliwe przejście na dziennik elektroniczny.

Rodzice i uczniowie zostaną powiadomieni po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Zmiany w statucie powinny być dokonane po uzyskaniu zgody organu na wprowadzenie dziennika elektronicznego.

Uzasadnienie:

Dzienniki mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej  (§  21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (§  21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga (§  21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji):

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dzienników (§  21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć (§  21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych – w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość (§  22 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji):

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

Zapamiętaj:

Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

Podstawa prawna:

– rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Leszek Zaleśny
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl