Przechowywanie w szkole opinii ucznia - MatFiz24.pl

Przechowywanie w szkole opinii ucznia

przechowywanie w szkole opinii ucznia

Zastanawiasz się, ile lat w szkole musi być przechowywana opinia ucznia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ile lat opinia wydana przez psychologa w szkole oraz teczka z badaniami, które zostały przeprowadzone, aby wydać opinię? Przeczytaj poniższy artykuł.

Zgodnie z §  19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przedszkole, szkoła i placówka gromadzi dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.

Okres przechowywania tej dokumentacji powinien być określony w zatwierdzonej przez archiwum państwowe instrukcji kancelaryjnej, zwierającej jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. W związku z tym szkoła – jako samorządowa jednostka organizacyjna – powinna mieć opracowaną instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, uwzględniające specyfikę działania i potrzeby szkoły.

Dokumentacja badań i czynności uzupełniających nie stanowi dokumentacji o znaczeniu archiwalnym, w związku z czym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt, oraz po uznaniu, że dokumentacja ta utraciła znaczenie. W odniesieniu do uczniów okres przechowywania tej dokumentacji powinien obejmować okres do chwili ukończenia przez nich szkoły – szkoła nie ma podstaw do wykorzystywania tej dokumentacji na rzecz ucznia po zakończeniu przez niego edukacji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.217) – art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646) – § 19.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl