Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy? -

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy?

wzór podania o przejście do następnej klasy

Każdemu uczniowi może zdarzyć się sytuacja, w której nie radzi sobie z konkretnym przedmiotem. Wówczas powinno dać się mu drugą szansę i promocję do kolejnej klasy umożliwiając nadrobienie materiału oraz kontynuację edukacji. Jednym z rozwiązań umożliwiających takie działanie jest podanie o warunkowe przejście do następnej klasy. By jednak było ono wykonalne, uczeń musi spełnić kilka warunków. W poniższym materiale przybliżamy zasady promocji do wyższej klasy oraz wzór podania wraz z instrukcją jego właściwego wypełnienia. Zachęcamy do lektury i korzystania ze sprawdzonego wzoru pisma.

Co to jest podanie o warunkowe przejście do następnej klasy?

Warunkowe przejście do następnej klasy nazywane jest profesjonalnie „promocją warunkową”. Taka możliwość została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Gotowy wzór pisma

Takie podanie może złożyć uczeń raz w ciągu semestru w przypadku, gdy nie zdał egzaminu końcowego a także – to konieczny warunek – ten sam przedmiot został przewidziany w siatce zajęć na kolejny semestr. Wówczas uczeń może z „młodszym” rocznikiem nadrobić zaległość, mimo której otrzymał promocję do wyższej klasy. Dodatkowo Rada Pedagogiczna musi wyrazić pogląd i przekonanie, że uczeń poradzi sobie z nauką na wyższym poziomie (w starszej klasie) pomimo uzyskania oceny niedostatecznej za egzamin poprawkowy.

Jak wygląda proces decyzji o promocji do następnej klasy?

Zgodnie z przepisami cały proces dzieli się na dwa etapy:

  • Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, piszą podanie o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie do następnej klasy.
  • Rada Pedagogiczna na posiedzeniu wyraża zgodę na warunkowe promowanie (podejmuje uchwałę o warunkowej promocji).

Jak skonstruowane jest podanie?

Takie podanie każdorazowo wypełniane jest przez ucznia bądź gdy jest niepełnoletni – przez jego rodziców i adresowane jest do Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Taki dokument by mógł być rozpatrzony, musi zawierać konkretne dane, pozwalające na identyfikację ucznia w celu analizy jego sytuacji, treść prośby kierowanej do podmiotu decydującego a także własnoręczny podpis.

Poniżej prezentujemy wszystkie elementy jakie powinno zawierać pismo:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane ucznia, którego dotyczy warunkowa promocja,
  • dane adresata (Rada Pedagogiczna, nazwa i pełen adres szkoły),
  • tytuł dokumentu „podanie o warunkowe przejście do następnej klasy” lub „wniosek o promocję warunkową”,
  • zwrot rozpoczynający pismo np. „Szanowna Rado Pedagogiczna”, „Szanowny Panie Dziekanie”,
  • treść prośby, w tym oznaczenie przedmiotu, którego dotyczy promocja warunkowa,
  • kończący zwrot w postaci np. „proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania/mojej prośby”,
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy, poprzedzony zwrotem grzecznościowym skierowanym do Adresata podania, wyrażającym szacunek np. „z wyrazami szacunku” bądź „łączę wyrazy szacunku”.

Tak skonstruowane pismo należy złożyć w sekretariacie szkoły bądź dziekanacie. Warto również mieć na uwadze, że Rada Pedagogiczna często przychylniej patrzy na wnioski w całości napisane ręcznie. Stanowi to bowiem wyraz szacunku wobec Adresata i zaangażowania ze strony osoby ubiegającej się o promocję.

Opracowane na podstawie tego: źródła.