Dochody małoletniego dziecka w rozliczeniu pit

Dochody małoletniego dziecka w rozliczeniu pit

pitax

Dochody uzyskiwane przez dzieci rozliczane są w deklaracji rocznej składanej w formie druku lub w urzędzie skarbowym online przez dziecko albo przez rodziców. Co do zasady dochody małoletnich dzieci są rozliczane przez rodziców, natomiast dzieci pełnoletnie same składają zeznania podatkowe.

Doliczenie dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców

Niepełnoletnie  dziecko to dziecko, przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Wyjątkiem jest tu kobieta, która w wieku 16 lat za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński i przestaje być uważana za małoletnią.

Dochody małoletnich dzieci co do zasady podlegają wspólnemu rozliczeniu  z dochodami rodziców.  Do dochodów rodziców dolicza się dochody dzieci:

  • z rent krajowych i zagranicznych podlegających opodatkowaniu w Polsce,
  • z tytułu praw majątkowych (jak np. wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez zakład pracy),
  • z inwestycji pieniężnych,
  • z najmu, pod warunkiem, że rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
  • z innych źródeł,
  • z działalności gospodarczej.

Nie wszyscy rodzice mogą dokonać doliczenia dochodów dziecka do swoich. Zasada ta obowiązuje tylko w przypadku  rodziców biologicznych lub przysposabiających, którym przysługuje prawo dysponowania dochodami dzieci.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to w jednej deklaracji pit dodają  wszystkie dochody dzieci. W przypadku, gdy rozliczają się indywidualnie, to dochody małoletnich dzieci należy wpisać po połowie do zeznania  każdego z rodziców.

W przypadku gdy dziecko osiągnęło dochody z kapitałów pieniężnych i rodzice wypełniają PIT-38 na siebie, przy rozliczeniu indywidualnym składają dwa odrębne PIT-y 38.

Podobnie jest gdy dziecko osiąga dochody z najmu lub dzierżawy rozliczane ryczałtowo. Rodzice wypełniają w takim przypadku na siebie jeden formularz PIT-28 przy rozliczeniu wspólnym lub dwa druki przy rozliczeniu indywidualnym.

Rozliczając dochody małoletniego dziecka na PIt 38 czy PIT 28 nie wypełnia się i nie składa załącznika PIT/M.

Dochody małoletniego dziecka niedoliczane do dochodów rodziców

Nie wszystkie dochody uzyskane przez dziecko można rozliczyć łącznie z dochodami rodziców.

Na zasadzie wyjątku nie podlegają doliczeniu  do dochodów rodziców dochody małoletnich dzieci uzyskane z tytułu:

  • pracy zarobkowej dziecka,
  • stypendiów ( w części podlegającej opodatkowaniu) oraz
  • przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Do dochodów z pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, ale także dochody uzyskane przez dziecko z umowy zlecenia lub o dzieło, a także wynagrodzenie za staż i  praktyki uczniowskie.

Trzeba tu też zauważyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają opodatkowaniu. Nie podlegają opodatkowaniu świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni. Zasada jest, że stypendia otrzymywane przez  uczniów od jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego są wolne od podatku dochodowego do kwoty 380 pln miesięcznie.

Dochody małoletniego dziecka, które nie są doliczane do dochodów rodziców też muszą być rozliczone w zeznaniu rocznym. W imieniu dziecka małoletniego roczną deklarację podatkową składają  przedstawiciele ustawowi, rodzice. Jak tłumaczy znawca z portalu https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ składają wtedy odrębne zeznanie niezależnie od własnej deklaracji.

Przychody dziecka uzyskane z umowy o pracę lub umowy zlecenia należy rozliczyć na formularzu PIT-37, gdzie wpisuje się dane dziecka, a podpis składają  rodzice. Inne przychody rozliczane są na wymaganych drukach w zależności od rodzaju przychodu i sposobu rozliczenia podatku

Jeśli  kwota dochodu osiągniętego przez dziecko nie przekroczy kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, po złożeniu zeznania zostanie zwrócony podatek pobrany przez płatnika.

Deklaracje podatkowe z dochodami dzieci i sposoby rozliczenia PIT 2017

Dochody małoletniego dziecka rodzic wykazuje w specjalnym załączniku PIT/M, który składa razem z deklaracją PIT 36. Formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M należy złożyć w terminie do ostatniego dnia kwietnia w roku kolejnym po roku podatkowym. W 2017 roku termin rozliczenia PIT 36 przypada na  2 maja, gdyż jest to pierwszy dzień pracy  po wolnych od pracy 30 kwietnia i 1 maja.

Rodzice składają jeden PIT 36, gdy rozliczają się wspólnie lub dwa przy rozliczeniu pit indywidualnie i wówczas dochody dziecka są doliczane po połowie do dochodów obojga rodziców. Jeśli rodzice  są  w separacji., to dochody dzieci doliczane są tylko do dochodów rodzica, sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Deklaracje pit 2017 można wypełnić pisemnie i zanieść bezpośrednio do urzędu lub przesłać pocztą albo złożyć w urzędzie skarbowym online z pomocą programu komputerowego, np. PITax.pl Łatwe podatki. Program pomoże w sprawnym i bezbłędnym rozliczeniu oraz przesłaniu pit przez internet do systemu e-Deklaracje. System jest czynny całą dobę, więc możemy rozliczyć pit online o dowolnej porze w każdy dzień tygodnia. Urząd skarbowy online potwierdzi otrzymanie dokumentu przesyłając elektronicznie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).